A   A   A
Медеу ауданы
әкімінің аппараты
Алматы қаласы Медеу ауданы әкімі аппаратының интернет-ресурсына қош келдіңіздер!
Әкімге сұрақ
Cұрақ қою
Жаңалықтар мұрағаты
Дү Се Сә Бс Жм Се Же
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
  • Негізгі бет
  • Оқиғалар
  • ҚР Мемлекеттікорталықмузейінде 2016 жылдың 5 тамызындасағат 21.00-деАлматықаласының 1000 жылдығынаарналған «Алматы – ғасырларкуәсі » аттыкөрмеөтеді.
Оқиғалар ОҚИҒАЛАР

ҚР Мемлекеттікорталықмузейінде 2016 жылдың 5 тамызындасағат 21.00-деАлматықаласының 1000 жылдығынаарналған «Алматы – ғасырларкуәсі » аттыкөрмеөтеді.

ҚР Мемлекеттікорталықмузейінде 2016 жылдың 5 тамызындасағат 21.00-деАлматықаласының 1000 жылдығынаарналған «Алматығасырларкуәсі » аттыкөрмеөтеді.

Алматықаласының 1000 жылдығынмерекелеуЮНЕСКОБасконференциясының 38-шісессиясыныңшешімімен 2016 жылғаарналғанмерейтойлықжәнедаталыкүндерініңКүнтізбесінересмитүрдеенгізілгенболатын.СондықтанЮНЕСКО-ныңхалықаралықкүнтізбесіндегіАлматықаласының 1000-жылдығы 2016 жылдыңасамаңыздыоқиғаларыныңбіріболыпсаналады.

БұлтарихиоқиғаотандықжәнешетелдікаудиторияүшінАлматыныңзаманауимегаполис, ірімәдени, қаржы-экономикалықжәнетуристікорталықекендігіноданәріайшықтайтүседі.

Осынауайтулыдатағақатыстыұйымдастырылыпотырған «Алматығасырларкуәсі» аттыкөрменіңмақсаты – археологиялықзерттеулердің, жазбажәненумизматикалықдеректердіңнегізіндеАлматыныңтарихыХ-XI ғасырларданбастауалатындығығылымидәлелденгенін, ежелгіқоладәуірі, ертетемір, ортағасырлар, XIX ғ. (Верныйқ.) кезеңіменбүгінгікүнгедейінгіқалыптасу, даму, өркендеужолынкөрсету. Өткеніменбүгінгінісаралайотырып, көрерменніңболашақтыбағамдауынаықпалету.

ҚРМемлекеттікорталықмузейініңқомақтықорколлекциясынегізіндеашылыпотырғанбұлкөрмеАлматықаласыныңкөнезаманнанбүгінгедейінгіқалыптасу, дамуыменқатар, экономикалық, саясижәнеэтномәдениүдерісіндегітарихимәндіоқиғалардытолықашыпкөрсетеді .

Аталғанкөрменіұйымдастырушылар- АлматықаласыныңәкімдігіменҚРМемлекеттікорталықмузейі.

ШарааясындаҚРМемлекеттікорталықмузейіғимаратынсәулеттікжарықтандыруқосылатынболады.

ҚРМемлекеттікорталықмузейініңбарлықзалдарыкелушілергесағат 24.00 гедейінтегінқызметкөрсетеді..

Өтетінорны:Алматықаласы, Самал -1 ықшамауданы,ҚРМемлекеттікорталықмузейі.

Байланыс телефондары: +7(727) 2 272 11 09, 271 65 24, 8 7788598895.

04.08.2016